E  L  Ő  T  E  R  J  E  S  Z  T  É  S

a Képviselő-testület 2010. február 15.-én tartandó nyílt ülésére

Készítette: Hausner Vilmos Richárd körjegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az 1993. évi III. törvény 37/A. § (1) bekezdése alapján „A települési önkormányzat, illetve a közfoglalkoztatási feladatok ellátását magára vállaló önkormányzati társulás a közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása és az álláskeresési megállapodásban foglaltakkal való összhang biztosítása céljából – az állami foglalkoztatási szerv által szolgáltatott összefoglaló adatok, információk és előrejelzések alapján – egyéves időtartamra közfoglalkoztatási tervet készít. Kiemelt cél, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, annak érdekében, hogy rendszeres jövedelemhez jussanak.

A közfoglalkoztatási terv tervezetét a polgármester, illetve társulás esetén a társulási megállapodásban kijelölt személy előzetes véleményezésre megküldi az állami foglalkoztatási szervnek, az érintett települési kisebbségi önkormányzatoknak, illetve a 2000 fő feletti települések esetében a helyi szociálpolitikai kerekasztalnak. Az állami foglalkoztatási szerv, a települési kisebbségi önkormányzat és a szociálpolitikai kerekasztal a közfoglalkoztatási terv tervezetével kapcsolatos véleményéről annak kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot. Amennyiben az állami foglalkoztatási szerv, a települési kisebbségi önkormányzat és a szociálpolitikai kerekasztal határidőben nem nyilvánít véleményt, úgy kell tekinteni, hogy a közfoglalkoztatási terv tervezetében foglaltakkal egyetért. A települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve a társulás döntéshozó szerve az állami foglalkoztatási szerv, a települési kisebbségi önkormányzat és a szociálpolitikai kerekasztal véleményének ismeretében a közfoglalkoztatási tervet évente február 15-éig fogadja el.

A közfoglalkoztatási terv kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

a) a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várható összetételét,

b) a részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok megjelölését és várható ütemezését,

c) a b) pont szerinti feladatok ellátásához szükséges létszámot,

d) a közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló forrásokat.

A közfoglalkoztatási terv alapjául szolgál: a munkaügyi kirendeltség által az önkormányzatnak megküldött adatok elemzése, – az önkormányzat által az aktív korúak ellátásban részesülőkről készített adatok értékelése, jelenlegi helyzetük elemzése, jövőbeni helyzetének tervezése, értékelése, – valamint a korábbi közcélú munka eredményességének elemzése.

Az ellátásra jogosultak közül:

a) a munkavégzésbe bevonhatók:

–       közfoglalkoztatásban vesznek részt,

–       pénzbeli ellátásként rendelkezésre állási támogatás (RÁT) illeti meg őket, ha a közfoglalkoztatásban nekik nem felróható okból, nem tudnak részt venni,

b)    képzésbe bevonhatók: a szociális ellátás feltétele, hogy aki 35 életévét nem töltötte be, és általános iskolai végzettséggel nem rendelkezik képzésben köteles részt venni. A képzés időtartamára, ha keresetpótló juttatást nem állapítanak meg részükre, a RÁT illeti meg őket.

c)     a munkavégzésre nem kötelesek: továbbra is rendszeres szociális segélyt kapnak (RSZS), számukra a közfoglalkoztatásban való részvétel nem előírás, ugyanakkor a segélyre jogosult személy is vállalhatja az önkormányzattal kötött megállapodásban, hogy részt vesz a közfoglalkoztatásban, (ebben az esetben a RÁT szabályokat kell rájuk alkalmazni).

Az aktív korúak ellátására jogosultak körébe tartozó személyek közül a közfoglalkoztatásban, vagy képzésben részt vevőket az állami foglakoztatási szerv álláskeresőként veszi nyilvántartásba, és velük álláskeresési megállapodást köt.

Emellett ez a személyi kör közfoglalkoztatásban vesz részt, amelynek feltételeit a települési önkormányzatok biztosítják. A munkavégzés időtartamára munkabér jár, pénzbeli ellátást, azaz a rendelkezésre állási támogatást pedig csak arra az időtartamra kell folyósítani, amikor a jogosult számára az önkormányzat éppen nem tud munkát biztosítani.

Az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeit a Szt. 33. §.-a szabályozza.

Az aktív korúak ellátására jogosult személyek közül azok, akik a rendszeres munkavégzésbe nem vonhatók be, rendszeres szociális segélyre jogosultak (alanyi jogú ellátás) – egészségkárosodott személy, 55 életévét betöltött személy, 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel, feltéve hogy a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani.

A Szt. szabályai határozzák meg a települési önkormányzatok közfoglalkozással kapcsolatos kötelezettségét, melynek része a közcélú munka megszervezése.

Közcélú munka keretében foglalkoztatható, akinek aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították – kivéve a fentiekben leírt kivétellel.

Foglalkoztatható továbbá, az álláskeresőként nyilvántartott, együttműködésben résztvevő személy, aki az aktív korúak ellátására való jogosultság jövedelmi és vagyoni feltételeinek megfelel.

A közfoglalkoztatási tervet az elfogadását követő 5 napon belül meg kell küldeni a kincstárnak, valamint az állami foglalkoztatási szervnek. Ha a települési önkormányzat, illetve a közfoglalkoztatási feladatok ellátását magára vállaló önkormányzati társulás a közfoglalkoztatási tervet fenti időpontig nem fogadja el, akkor az elfogadott közfoglalkoztatási tervnek a kincstárhoz történő megérkezéséig a kincstár visszatartja a közcélú foglalkoztatásra biztosított állami támogatás 15%-át.

A közfoglalkoztatási tervet módosítani kell, ha a közfeladatokban bekövetkezett változás az ellátásukhoz szükséges létszám

a) 2000 fő feletti lakosságszámú településeknél 10%-át,

b) 2000 fő, vagy az alatti lakosságszámú településeknél 20%-át

elérő mértékű bővítését, illetve csökkentését eredményezi.

A mellékletben szereplő közfoglalkoztatási tervet a Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Vasvári Kirendeltsége (9800 Vasvár,  u. ) átvette és a törvényben foglalt kötelezettsége alapján a közfoglalkoztatási terv tervezetével kapcsolatos véleményéről 2010.02.12. napján tájékoztatta az önkormányzatot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a közfoglalkoztatási tervet elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

…………./2010. (II.15.) határozat

Oszkó Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Közfoglalkoztatási Tervét az .sz. melléklet szerint elfogadja  és 5 napon belül megküldi a Magyar Államkincstár (9700 Szombathely, Hefele M. u. 3-5..), valamint a Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Vasvári Kirendeltsége (9800 Vasvár, . u. ) részére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2010. február 20.

Olaszfa, 2010. február 15.

Hosszú Zoltán

polgármester

Oszkó Község Önkormányzat

Közfoglalkoztatási Terve

2010.

Bevezető

Napjaink egyik legégetőbb problémája a tartós munkanélküliség, amely jelentős részben a gazdasági szektorok átalakulásának, a gyorsan változó munkaerő-piaci viszonyoknak a következménye.

A munkanélküliség 2008 év őszén bekövetkező gazdasági világválság előtt is jelentős problémát jelentett, azóta azonban még fokozottabban jelen van az emberek életében. A 2009-es év a gazdasági visszaesés további elmélyülését hozta, mely következtében a munkaerő- piacról kiszorult munkavállalók egyre jelentősebb arányban válnak a segélyezési rendszer alanyaivá.

A tartós munkanélküliség csökkentése érdekében kidolgozásra került az „Út a munkához” program.

1. „Út a munkához” program

A szociális törvény módosításával 2009. évtől a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személyek ellátórendszere differenciálódik, a rendszeres szociális segély már csak egyik formája az önkormányzati ellátásoknak. „Aktív korúak ellátása”, amelynek szabályai sokkal jobban figyelembe veszik az egyéni élethelyzetet, képességeket, a munkára való ösztönzést.

Az „Út a munkához” program megvalósításának kulcseleme a közfoglalkoztatás megszervezése, amely a települési önkormányzatok feladata, és amelyet társulás vagy más szervezet útján is végezhet (Szt.- 1993. évi III. törvény- 36. § (1) bekezdés).

Kiemelt cél, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, annak érdekében, hogy rendszeres jövedelemhez jussanak.

Az alacsony iskolai végzettségű munkavállalók számára ugyanis a nyílt munkaerőpiacra való visszakerülés első lépcsőjét a közfoglalkoztatásban való részvétel jelentheti.

Azoknak a személyeknek, akik életkorukból, egészségi állapotukból, egyéni élethelyzetből adódóan nem tudnak munkát vállalni, továbbra is rendszeres szociális segélyre lesznek jogosultak.

Az ellátásra jogosultak közül a munkavégzésbe bevonhatók közfoglalkoztatásban vesznek részt.

Az Út a munkához programnak köszönhetően 2009. évben közcélú foglalkoztatás keretében 8 főnek tudott az önkormányzat munkát adni.

A ma kialakult helyzet, minden bizonnyal az egyébként az országos átlaghoz képest alacsony munkanélküliségi rátával rendelkező településeket, így községünket is negatívan érinti, amelyre a szükséges és lehetséges módon kell intézkedéseket tenni: Az önkormányzatnak a közfoglalkoztatás lehetőségét minden arra jogosultnak biztosítania kell.

2. A közcélú foglalkoztatás megszervezése

Az önkormányzat saját helyzetét, lehetőségeit figyelembe véve dönthet úgy, hogy a közcélú foglalkoztatást maga látja el, illetve társulásban vagy más szervezet útján kívánja elvégezni. Ennek eldöntése az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik.

Oszkó Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 évi III. törvény 37/A. § (1) bekezdése alapján a közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása érdekében – az állami foglalkoztatási szerv által szolgáltatott összefoglaló adatok, információk és előrejelzések alapján – 2010. évre Közfoglalkoztatási Tervet készít.

Az önkormányzat az aktív korúak ellátásában részesük 2009. december 31.-i adatait kielemezve, majd a jelenlegi helyzetüket kiértékelve az alábbi táblázatban összefoglalva mutatja be. Az önkormányzat a lehetséges közfoglalkoztatási feladatok, tevékenységek körének, összeállítása érdekében elemezte a 2009. évi közcélú, közhasznú és közmunka eredményességét, melynek összefoglaló adatait a Közfoglalkoztatási Terv 1. számú függelékében tüntet fel.

A terv tartalmazza: – a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várható összetételét, – a részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok megjelölését és várható ütemezését, – a feladatok ellátásához szükséges létszámot, – a közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló forrásokat. Összefoglaló adatait a Közfoglalkoztatási Terv 2., majd 3. számú függeléke tünteti fel.

3. A közfoglalkoztatás szabályai

Az Szt. 2010. január 1.-től hatályos új szabályai szerint (36. § (2) bekezdésének a)–c) pontja):

Közcélú munkavégzés keretében

 • „a) az a települési önkormányzati feladat, amelynek ellátásáról a települési önkormányzat jogszabály vagy önkéntes vállalása alapján költségvetési szerv, önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, társadalmi szervezet útján gondoskodik,
 • b) költségvetési szerv, önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, társadalmi szervezet által ellátott, jogszabályon alapuló helyi önkormányzati feladat, amelynek ellátásában a települési önkormányzat megállapodás alapján közreműködik, továbbá
 • c) költségvetési szerv, a Magyar Állam egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaság, az állam többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezet vagy társadalmi szervezet által jogszabály alapján ellátott állami feladat, amelynek ellátásában a települési önkormányzat megállapodás alapján közreműködik látható el.”

Közcélú munka keretében foglalkoztatható személyek (36. § (3) bekezdés):

 • akinek aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították – kivéve a rendszeres szociális segélyben részesülő – (35. § (1) bekezdése szerinti személy), vagy olyan személy, aki rendszeres szociális segélyre jogosult, de nyilatkozatában vállalta az önkormányzat által együttműködésre kijelölt szervvel való együttműködési kötelezettséget (a 37/C. § (4) bekezdése szerinti személy), aki elhelyezkedése érdekében teljesíti az álláskeresési megállapodásban foglaltakat, vagy
 • a 33. § (1) bekezdésének f)-g) pontjában foglaltak szerint előzetesen együttműködő személy (tehát nincs még meg az egy éves, illetve három hónapos együttműködése) és egyébként jövedelmi viszonyai alapján jogosult lenne az aktívkorúak ellátására – ennek vizsgálata a települési önkormányzat jegyzőjének feladata, vagy
 • aki a folyamatban lévő közcélú foglalkoztatásából eredően szerez álláskeresési támogatásra való jogosultságot, (36. § (3) bekezdés c) pontja szerinti személy) munkaviszonyának lejártáig, vagy
 • akinek a közcélú munkavégzésre irányuló munkaszerződése időtartama alatt az aktív korúak támogatására való jogosultságát megszüntették, munkaviszonyának megszüntetéséig.

4. Demográfiai jellemzők

A kistérség népességszám csökkenése az elmúlt tíz évben meghaladta mind a hazai, mind a regionális, valamint a megyei átlagot, értéke a megye kistérségei között is kifejezetten kedvezőtlen. A kistérségben az élveszületési ráta a megyei átlagnak megfelelő, azonban a halálozás annál magasabb, ami összefügg a népesség rosszabb egészségi állapotával.

Oszkóban az állandó népesség 700 fő körül alakult az elmúlt években, de kismértékben csökkenő tendenciát jelez a mutatószám. A lakosság túlnyomó részét, csaknem 52 %-át a 19-55 éves korosztály alkotja.

Évente átlagosan 4 gyermek születik, a halálozások száma évente 18-20 fő, melynek fele a településen található Idősek Otthonban történik. A házasságkötések száma is csökken, évente átlagosan 1-2 pár dönt úgy, hogy összekötik életüket.

A lakosság csökkenésének oka a magas halálozás és az alacsony születési szám, nem az elvándorlási aktívum. A jó lakásállománynak köszönhetően jellemző a Vasvárról és más településekről történő beköltözés, amely jelentősen mérsékli a népesség csökkenést.

A község lakosainak száma és korcsoportok szerinti megoszlása 2008. január 01. – 2010. január 01. között.

Korcsoportok 2008.január 01.

(fő)

2009. január 01.

(fő)

2010. január 01.

(fő)

0-18 év 125 122 118
19-55 év 342 356 343
56-62 év 54 53 60
63-   év 144 147 148
Összesen: 665 678 669

Mint a táblázatból kiderül, a munkaképes lakosok száma (19 – 62 év között) az utóbbi években hullámzó tendenciát mutat. A rendelkezésre álló adatok alapján 2010. január hónapban a település lakosságszáma 669 fő, munkaképes lakosok száma 403 fő volt.

5. Munkanélküliségi adatok

Oszkó község a Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Vasvári Kirendeltség illetékességi területéhez tartozik.

A foglalkoztatási szerv adatai alapján az álláskeresési ellátásba belépő és ellátásukat kimerítő kilépő álláskeresők összlétszáma 2009.01 – 12. hó között:

– ellátásba belépők: 64 fő,

– ellátásból kimerítéssel kilépők: 44 fő.

6. Hátrányos helyzetű csoportok jellemzése

A község munkaképes korú alacsony iskolai végzettséggel, szakképzettséggel nem rendelkező lakossága részére nincs munkalehetőség, ezért e körre jellemző a magas munkanélküliség. Ezért kiemelt cél, hogy a közfoglalkoztatásba bevonjuk, részükre munkát biztosítsunk.

7. A 2009. évi közfoglalkoztatás tapasztalatai

A rendelkezésre állási támogatásban részesülők foglalkoztatását az önkormányzat végezte. 2009. évben 8 fő részesült rendelkezésre állási támogatásban. Közfoglalkoztatásban 8 fő vett részt, az „Út a munkához” program keretében.

A program során 2 fő munkaviszonya szűnt meg közös megegyezéssel, mivel időközben munkahelyet találtak, ezért meg kellett szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságukat, illetve a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyukat.

A közcélú foglakoztatás átlagos időtartama 5 hónap, az átlagos napi munkaidő pedig 8 óra volt.

A 2009. évi közcélú munka tervezetében 8 fő foglalkoztatását terveztük, amiből 8 fő foglalkoztatása valósult meg. A programot nagyon sok tényező befolyásolta, melyek összefüggéseit, ma már az előző év tapasztalatai alapján, sokkal jobban átláthatók.

Az elmúlt egy év tapasztalatai alapján arra törekszünk, hogy mérsékeljük azokat a negatív tényezőket (a foglalkoztatottak munkavégzés alóli kibújása, alkoholfogyasztás), amelyek akadályozzák a hatékony munkavégzést. Bár felnőtt emberekről van szó, mégis nagy jelentőséget kell fordítani a nevelésre. Munkára, rendszeres életre nevel maga a program, emberhez és társakhoz méltó viselkedésre a környezet, a társaság. A tartós munkanélküli személy társas-társadalmi kapcsolatai beszűkülnek, önértékelése romlik, gyakran mentális problémákkal küzd. A program egyik célja, hogy ezeket az embereket felkaroljuk és megmutassuk, hogy van kiút.

8. A közfoglalkoztatási terv összeállítása során figyelembe vett szempontok

A közfoglalkoztatási terv az Szt. szerinti előírásoknak, valamint a Szociális és Foglalkoztatási Hivatal ajánlásának megfelelő tartalmi elemekkel készült. A terv elkészítése során az alábbiakat vettük figyelembe:

A lakosság foglalkoztatottságát kiemelkedően befolyásolja, hogy a községben nagyon kevés munkahely van.  A településen az önkormányzaton kívül egy nagyobb (25-30 főt) létszámot foglalkoztató vállalkozás működik még, azonban a többi munkahelyet jellemzően a községben üzemeltetett kisvállalkozások (egy-két fő erejéig) adják.

A településen levő kevés munkahely sajnos nem elegendő még a helyben lakó emberek munkába vonására sem.

9. Létszám meghatározás

A munkavégzés tervezet létszáma meghatározásánál korábban az önkormányzatnál közcélú munkát végző személyeket, az Állami Foglalkoztatási Szerv (Munkaügyi Központ) által szolgáltatott adatokat, valamint nyilvántartásunkban szereplő aktív korúakat vettük számításba.

A foglalkoztatási terv elkészítésénél az összlétszám meghatározásánál azt az elvi szempontot követtük, hogy feltételeztük valamennyi rendelkezésre álláskeresési támogatásra jogosult személy részére tudunk közcélú munkát felajánlani.

10. Vállalt feladatok

Foglalkoztatás időtartama: napi 8 órai munkavégzés, legalább évi 180 nap

Munkavégzés helye: A közcélú foglalkoztatott személyek a munka jellegétől, az erőforrások és az igények, továbbá más körülmények (pl, időjárási körülmények) alapján végzik munkájukat.

Közterületi segédmunka munkakör

Ezen belül az alábbi munkafeladatok ellátása szükséges:

–      Közterület takarítása, közpark gondozása

–      Csapadékelvezető árkok karbantartása

–      Fűnyírás, gépi és kézi kaszálás

–      Parlagfű irtása, gallyazás

–        Utak karbantartása

–        Hó eltakarítása gépi és kézi erővel

Az Önkormányzat az ellátandó munkakörben 2010. évben alkalmazni kívánt munkavállalók létszámának alakulását havi bontásban az alábbi táblázatban rögzíti:

adatok főben

2010.
I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.
8 8 8 8 8 8 8 8 8

Az ellátandó munkakörben 2010. évben alkalmazni kívánt hónapokban 8 fő bér és járulékköltségei az alábbiak szerint alakulnak havi bontásban:

adatok forintban

Megnevezés 2010
I. negyedév II. negyedév
január február március április május június
Bruttó bér 588.000,- 588.000,- 588.000,-
TB-járulék, melyből

– Nyugdíjjár.(24%)

– Eg.bizt. (3%)

– Term.eg.bizt.(0%)

(24%) –

(5%) –

(mka.3%) –

(eü.) –

159.000.- 141.000.- 18.000.- 159.000.- 141.000.- 18.000.- 159.000.- 141.000.- 18.000.-

adatok forintban

Megnevezés 2010
III. negyedév IV. negyedév
július augusztus szeptember október november december
Bruttó bér 588.000,- 588.000,- 588.000,- 588.000,- 588.000,- 588.000,-
TB-járulék, melyből

– Nyugdíjjár.(24%)

– Pénzb.eg.bizt. (3%)

– Term.eg.bizt.(0%)

159.000.- 141.000.- 18.000.- 159.000.- 141.000.- 18.000.- 159.000.- 141.000.- 18.000.- 159.000.- 141.000.- 18.000.- 159.000.- 141.000.- 18.000.-

159.000.- 141.000.- 18.000.-

A táblázatban szereplő adatokat összesítve a Közfoglalkoztatási Terv Összefoglaló része tartalmazza.

11. Összefoglaló

A 2010. évben alkalmazni kívánt létszám, költség és finanszírozás negyedéves bontásban az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

Megnevezés 2010
I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen
Létszám (fő) 0 8 8 8 Nem releváns
Bruttó bér 0 1.764.000 1.764.000 1.764.000 5.292.000
Járulékok(50%) 0 238.000 238.000 238.000 714.000
Költségek összesen 0 2.002.000 2.002.000 2.002.000 6.006.000
Finanszírozás(95%) 0 1.902.000 1.902.000 1.902.000 5.706.000
Saját forrás 0 100.000 100.000 100.000 300.000

Oszkó Község Önkormányzatának ezzel a Közfoglalkoztatási Tervével kiemelt célja, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, annak érdekében, hogy rendszeres jövedelemhez jussanak.

12. Forrás meghatározása

A foglalkoztatottak finanszírozására szükséges források meghatározásánál 2010. évben 8 fővel számoltunk, akik 8 órás munkakörben látnák el feladatukat.

Az önkormányzat a közcélú foglalkoztatással járó költségeket a 2010. évi költségvetésben az Önkormányzati irányítás cím alatt található 890441 (közcélú munka) szakfeladaton számolja el, mely 6.006.000 Ft.

Az „Út a munkához” program megvalósításához szükséges Központosított támogatás a költségvetésből biztosított 95% 5.706.000,- Ft, a saját forrás 300.000,- Ft.

Táblázatok

I.          tábla, l-es számú függelék:

Aktív korúak ellátásában részesülő személyek helyzetének elemzése, értékelése (2009. évi adatok alapján)

 1. tábla, 2-es számú függelék:

Aktív korúak ellátására jogosultak jövőbeni helyzetének tervezése, értékelése

(2009. évi tervezett adatok alapján)

 1. tábla, 3. számú függelék

Közfoglalkoztatási terve

az 1993. évi III. törvény 37/A. §. (2) bekezdése alapján

 1. számú függelék

I. Aktív korúak ellátásában részesülő személyek helyzetelemzése

2009. évi adatok alapján

Sorszám Megnevezés Aktív korúak ellátásában részesülők (fő) Közfoglal-

koztatottak teljes létszáma (fő)

Közcélú foglalkoztatás módja a munkáltatói feladatok ellátása szerint Közcélú foglalkozta-tás Aktív korúak ellátására kifizetett
összeg (Ft/év)
1. Létszám összesen

(1.1.a+b+c és 1.2.)

20 8
Ebből:

1.1.Rendszeres szociális segélyre jogosult

1
a) egészségkárosodott 1
b) 55 év feletti
c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelő
1.2. Rendelkezésre állási támogatásban részesülő 19 8
2. Életkor megoszlása:                        a) 35 évnél fiatalabb                  b) 35-55 év közötti           c) 55 évnél idősebb

8

12

3

5

3. Nemek szerint:
a) férfi 10 6
b) nő 10 2
4. Iskolai végzettség:
a) 8 általánost nem végzettek 1
b) 8 általánost végzett 9 4
c) szakmunkás/szakiskolai végzettség 4 3
d) szakközép/technikus végzettség 3 1
e) gimnáziumi érettségi 2
f) egyetemi/főiskolai végzettség 1
5. Háztartás formája:
a) családban élő 17 5
b) egyedül élő 3 3
c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelő
Sorszám Megnevezés Aktív korúak ellátásában részesülők (fő) Közfoglal-koztatottak teljes létszáma (fő) Közcélú foglalkoztatás módja a munkáltatói feladatok ellátása szerint[1] Közcélú foglalkoztatás Aktív korúak ellátására kifizetett
összeg (Ft/év)

6.

Folyósított ellátás átlagos összege (Ft/hó/fő) 24.296 2.142.850

a) RÁT 10.992 1.879.650
b) RSZS 37.600 263.200
7. Konkrét munkafeladatok/munkakö-rök megnevezése, felsorolása (pl. köztisztasági, adminisztratív stb.) köztisztasági feladatok,

útkarbantartás, épület karbantartás, fűkaszálás-parlagfű irtás, tisztítás, ebédkihordás, parkgondozás,

egyéb segédmunkák

8. Munkák teljesülése a 2009. évi közfoglalkoztatási terv szerinti ütemezés[2] alapján:
I. negyedév 0 Önkormányzat
II. negyedév 8 Önkormányzat
I. félév 8 Önkormányzat
III. negyedév 8 Önkormányzat
IV. negyedév 8 Önkormányzat
2009. évben összesen 8
9. Foglalkoztatók köre, szervezetek megnevezése[3] Önkormányzat
10. Foglalkoztatások átlagos időtartama (nap)

170

11. Közcélú foglalkoztatás: 3.612.875
a) tervezett összeg[4] (saját forrással együtt) 4.237.678
b) felhasznált tényleges összege[5] 3.612.875

c) ebből saját forrás[6], 188.676
12. aktív korúak ellátására kifizetett összeg 2.142.850

a) központi forrásból 1.740.600
b) helyi forrásból 402.250
 1. számú függelék

II. Aktív korúak ellátására jogosultak jövőbeni helyzetének tervezése, értékelése

2010. évre

Sorszám Megnevezés Aktív korúak ellátására jogosultak (fő) (köz) foglalkoztatásba bevonhatók (fő) (köz)foglalkoztatásba  nem bevonhatók (fő) Elsősorban képzésre kötelezett 35 éven aluliak Önkormányzati rendeletben meghatározott mentesítési feltételek (szöveges tartalom)
1. Aktív korúak ellátására jogosultak létszáma (a+b): 33
a) rendszeres szociális segélyezettek összesen: 3 3
ebből:
egészségkárosodott 1 1
55. életévét betöltötte 2 2
14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelő
települési önkormány-zat rendeletében meg-határozott feltételeknek megfelel

b) rendszeres munka-végzésbe bevonhatók (RÁT-osok) 30

30
2. Önkormányzat által mentesíteni kívánt csoportok felsorolása[7] (létszáma csoportonként)

3. Közfoglalkoztatásba bevonhatók életkora (a+b+c): 30

a) 35 évnél fiatalabb 16
b) 35-55 év közötti 14
c) 55év feletti
4.* Neme (a+b): 30
a) férfi 17
b) nő 13
5.* Iskolai végzettsége:
a) 8 általánost nem végzettek 1
b) 8 általánost végzett 14
c) szakmunkás/ szakiskolai végzettség 10

d) szakközép/ technikusi végzettség 4
e) gimnáziumi végzettség
f) egyetemi/ főiskolai végzettség 1
6.* Háztartás formája:
a) családban élő 21
b) egyedül élő 9
7.* Képzésre kötelezett 35 éven aluliak létszáma iskolai végzettségük szerint (a+b): 2 2
a) 8 általánost nem végzettek
b) 8 általánost végzettek 2 2
* A közfoglalkoztatásba bevonhatók létszámának alapulvételével!
 1. számú függelék

Közfoglalkoztatási terv az 1993. évi III. törvény 37/A. § (2) bekezdés alapján

2010. évi tervezési adattábla

Sorszám Megnevezés Rendelke-zésre állási támogatásra jogosultak nemenkénti megoszlása (fő) Közfeladatok megjelölése Foglalkoztatottak száma/ foglalkoztatók (fő) Finanszíro-

zás összege (Ft)

férfi
1. Rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek életkor szerinti várható összetétele összesen[8] (a+b): 17

13

a) 35 évnél fiatalabb 11 5
b) 35-55 év közötti 6 8
c) 55 év feletti
2. Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak képzettség (iskolai végzettség) szerinti összetétele:
a) 8 általánost nem végzettek 1
b) 8 általánost végzettek 9 5
c) szakmunkás/szakiskolai végzettség 5 5
d) szakközép/technikus végzettség 1 3
e) gimnáziumi érettségi
f) egyetemi/főiskolai végzettség 1
3. Részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok[9]: Az ehhez kapcsolódó létszámi-gény (fő) Feladatok várható ütemezése tevékenységek szerint (fő)
férfi I. ne-gyedév II. ne-gyedév III. ne-gyedév IV. ne-gyedév
Sorszám

Megnevezés

Az ehhez kapcsolódó létszámi-gény (fő) Közfeladatok megjelölése Foglalkoztatottak száma/ foglalkoztatók (fő) Finanszírozás összege (Ft)
férfi
B) feladatok várható ütemezése összesen[10]
I. negyedévben foglalkoztatottak száma összesen 0
II. negyedév foglalkoztatottak száma összesen 5 3 2.002.000
III. negyedév foglalkoztatottak száma összesen 5 3 2.002.000
IV. negyedév foglalkoztatottak száma összesen 5 3 2.002.000
C) megjelölt munka szakképesítési szükséglete[11]:
a) 8 általánost nem végzettek 0 0
b) 8 általánost végzettek 5 3
c) szakmunkás/szakiskolai végzettség
d) szakközép/technikus végzettség
e) gimnáziumi érettségi
f) egyetemi/főiskolai végzettség
4. a 3. pont szerinti feladatok ellátásához szükséges létszám összesen 5 3
2010. év során várható közfoglalkoztatottak száma összesen

8

5. Foglalkoztatás szervezésének módja[12]:
a) önkormányzat 8 6.006.000,-
b) önkormányzati társulás
c) e célra létrehozott szervezet
d) meglévő más szervezet
6. ÁFSZ képzési és munkaerő-piaci programjainak megnevezése (ÁFSZ-től kapott lista alapján tervezett programok), és a tervezett létszám Tervezett program Létszám (fő)

Önkormányzati igények képzési és munkaerő-piaci programokra 2010. évben[13], és a tervezett létszám

7. Közcélú finanszírozására rendelkezésre álló/ szükséges forrás:
a) önkormányzati 300.000,-
b) központi költségvetés 5.706000,-
8. Amennyiben információ áll rendelkezésre:
Aa) Közmunka program önrésze
Ab) Közmunka program: igényelt támogatás
Ba) Közhasznú munka önrésze
Bb) Közhasznú munka: igényelt támogatás

P.H.                                                 Hosszú Zoltán

polgármester


[1] Szt. 36. § (5) bek. szerint munkáltatók lehetnek: települési önkormányzat, vagy a közfoglalkoztatási feladatok ellátását magára vállaló önkormányzati társulás, vagy a települési önkormányzat által a közcélú munka szervezésével megbízott szervezet, vagy a közcélú munkavégzés keretében ellátandó feladatokat (Szt. 36. § (2) bek.) ellátó szervezet (=a foglalkoztató).

[2] Az ütemezés lehet negyedéves vagy féléves

[3] Azon szervezetek tételes felsorolása, amelyeknél 2009-ben közcélú munkaerőt foglalkoztattak. A foglalkoztatókat a (Szt. 36. § (5) bek. szerinti) munkáltatói feladatok csoportosításában kell felsorolni.

[4] 2009. évi terv szerinti teljes költség

[5] 2009. évben a közcélú foglalkoztatás teljes költsége

[6] 2009. évben a közcélú foglalkoztatás önrésze

[7] A szöveges tartalom azokat a csoportokat tartalmazza, amelyek a helyi rendelet szerinti feltételeknek megfelelnek; a létszám pedig áttekinthetően tartalmazza az adott csoportokhoz tartozó létszámok felsorolását. (azaz pl. 5 mentesítési feltételt jelentő csoport felsorolása esetén 5 létszámot a csoportokkal azonos sorban)

[8] Szt. 37/A § (2) bek. a) pontja alapján

[9] Szt. 37/A § (2) bek. b) c) d) pontjai alapján

[10] Az a) pont szerinti „feladatok várható ütemezése” oszlopok összesítése negyedévenként nemenkénti bontásban, és a hozzá rendelt költségek (féléves ütemezésnél a II. negyedév sorát kell kitölteni)

[11] Az a) pontban felsorolt közfeladatok alapján

[12] A foglalkoztatottak száma a munkáltatói feladatok ellátása szemszögéből és a hozzá rendelt saját forrás

[13] Olyan, az ÁFSZ listáján még nem szereplő képzések/munkaerő-piaci programok, melyekre előreláthatóan a közcélú foglalkoztatás során a településen igény mutatkozik.