Letölthető: Közbeszerzési terv_Oszkó_2017

 

Előterjesztés

Oszkó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. május 18–án tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat az Oszkó Község Önkormányzata 2010. évi Közbeszerzési Tervének módosítása elfogadására

 

Mellékelve: módosított 2010. évi Közbeszerzési Terv

 

Tisztelt Képviselő-testület !

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX tv. (a továbbiakban: Kbt.) 5.§ (4) bekezdésének értelmében az ajánlatkérőnek az általa elkészített közbeszerzési tervet módosítania kell és meg kell adnia a módosítás indokát is.

A fentiekben foglalt kötelezettségnek eleget téve Oszkó Község Önkormányzata 2010. évre szóló közbeszerzési tervének módosítását az alábbiakban terjesztem elő és kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy annak megtárgyalását követően hozza meg határozatát a módosított terv elfogadására vonatkozóan.

 

Oszkó, 2010. május 18.

Tisztelettel:

Hosszú Zoltán

polgármester

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat

46/2010. (V.18.) sz. határozat

Oszkó Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Oszkó Község Önkormányzata 2010. évi Közbeszerzési Tervének módosítása elfogadására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Oszkó Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Oszkó Község Önkormányzata 2010. évi Közbeszerzési Tervének módosítását a melléklet szerint, továbbá felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a módosított terv a község hivatalos honlapján történő megjelentetéséről és felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervben szereplő közbeszerzési eljárásokat lefolytassa.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Oszkó Község Önkormányzat

Közbeszerzési Terve 2010

-a módosításokkal egységes szerkezetben-

 

Egyszerű közbeszerzési értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárások:

 

Közbeszerzés tárgya Eljárás megnevezése/ típusa Becsült érték Nettó Ft A közbeszerzési eljárás tervezett időpontja
I. Építési beruházás

1. Integrált Közösségi Szolgáltató Tér létrehozása Oszkóban

2. Oszkó község intézményeinek energetikai korszerűsítése

3. Integrált játszótér és pihenőpark kialakítása

4. Körzetközponti orvosi rendelő felújítása Oszkón projektek kivitelezőjének kiválasztása egy eljárásban

Nemzeti eljárásrend/ nyílt eljárás 42.601.820.-Ft

11.406.630.-Ft

14.577.895.-Ft

14.855.843.-Ft

________________________

összesen: 83.442.188.-Ft

2010. II. és III. negyedév

 

A közbeszerzési terv módosításának indokolása:

Oszkó község Önkormányzata az elmúlt időszakban több pályázatot nyújtott be a településen működő közszolgáltatások színvonalának, a lakosság közérzetének javítása érdekében, amely pályázatok pozitív támogatói döntést kaptak. Ezen pályázataink az alábbiak:

–           Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése” megnevezésű, KEOP-2009-5.3.0/A pályázati konstrukcióra „Oszkó község intézményeinek energetikai korszerűsítése”. Támogatási szerződés aláírása 2010. május 3-án megtörtént.

–           135/2008. (X.18.) FVM rendelet alapján, falumegújításra és- fejlesztésre igénybe vehető támogatási jogcímre „Integrált játszótér és pihenőpark kialakítása”. Támogató határozat 2009. december 15-én Önkormányzatunkhoz megérkezett.

–           Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-Dunántúli Operatív Támogatási Program rendszeréhez benyújtott „Körzetközponti orvosi rendelő felújítása Oszkón”. A támogatásról szóló értesítés 2010. 05. 13-án érkezett meg Önkormányzatunkhoz.

A fentiekben ismertetett projektek közül eredetileg csak az „Integrált Közösségi és Szolgáltató tér kialakítása Oszkón” megnevezésű projekt esetében terveztünk közbeszerzési eljárást lefolytatni a kivitelező kiválasztására, mivel az építés becsült nettó értéke már ekkor meghaladta a 15 millió Ft.-ot. Tekintettel azonban a projektekkel kapcsolatos bírálat elhúzódására, mind a 4 nyertes projekt megvalósítására ez évben kerül sor, ugyanakkor emiatt a hatályos Kbt. értelmében egybeszámítást kell alkalmazni. Így viszont minden projektnél a kivitelezőt közbeszerzési eljárás lefolytatásával kell kiválasztani. Költségkímélés szempontjából ugyanakkor célszerű, a kivitelező/kivitelezők kiválasztására egy eljárást lefolytatni. A közbeszerzési terv módosítására a Kbtv. 5.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján került sor.

Oszkó, 2010. május 18.          Hosszú Zoltán

polgármester