Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-VS1-2020-00008

Kedvezményezett neve: Oszkó Község Önkormányzata

A Projekt címe: Csapadékvíz elvezetés Oszkó községben

Szerződött támogatás összege: 399 974 318 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.07.31.

A projekt Oszkó község belterületi csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztését célozza a település azon részén, ahol kimaradtak területek az eddigi csapadékvíz rendezésből. Ezek a Petőfi Sándor utca, a Rákóczi Ferenc utca, a Kossuth Lajos utca és a Molnár Antal utca egyes szakaszai, valamint a befogadók bevonása is szükséges volt a projektbe (Verna-patak, Pácsonyi-árok, Oszkói-árok, 0190/10 hrsz számú árok, 300/3; 094 számú közút árok).

Stratégiai cél a település népességmegtartó erejének és gazdaságfejlesztési potenciáljának növelése az alapinfrastruktúra fejlesztésével.

Specifikus célok:

  • A vízkárok enyhítése a csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztésével
  • A vizek helyben tartásának elősegítése

A település csapadékvizeit a belterület nagy részén az utak menti, többnyire földmedrű nyílt árkok vezetik el. A meglévő nyílt vízelvezető árkokról nagy általánosságban kijelenthető, hogy állaguk miatt nem képesek a belterületen keletkező és esetlegesen a külterületről érkező csapadékok kártétel nélküli elvezetésére. Nagy részben a burkolatlan árkok medrének minősége nem megfelelő, sok helyen a kapubejárók, átereszek teljes keresztmetszetükben feltöltődtek. A kapubejárók alatti átereszek jelentős hányada beomlott, eltömődött, a pofafalak repedtek.

Projektben megfogalmazott fejlesztési igény:

Oszkó község teljes területén a csapadékvíz elvezetés megoldása (a befogadókig), ezzel a környezeti és gazdasági károk csökkentése, megelőzése, önkormányzati, gazdasági és magáningatlanok védelme a csapadékvíztől és belvíztől.

A projekt részletes műszaki tartalma:

A község belterületi vízelvezető rendszere hosszú évekkel ezelőtt kiépült. A karbantartás hiánya miatt a földmedrek feliszapolódtak a nyílt árkok vízszállító képességüket részben elvesztették. A kapubejáróknál lévő zárt szelvényű csövek szintén eltömődtek. Azokon a területeken ahol burkolt árkok biztosították a vízelvezetést a jó karba helyezést folyamatosan tudták biztosítani helyi munkaerővel. A feliszapolódott földmedrek és kapubejárók felújítását gazdaságosan nem lehet megoldani ezért átépítésük szükséges, ami több előnnyel is jár. Javulnak a lefolyási viszonyok, a viszonylag nagy sebességgel lezúduló csapadékvizek eróziós hatása a földmedreknél nem érvényesül, mivel a medreket burkolattal látjuk el. A burkolatot indokolja az is, hogy a településen rendkívül magas a talajvízállás és főleg csapadékos időszakokban figyelhető ez meg. Bár a nyilvántartásban nem szerepel a magas talajvízállású települések között Oszkó, a 2015-ben készült csatorna beruházás igazolta, hogy a rendkívül magas talajvíz alkalmanként még nyílt víztartással sem volt eltávolítható. A beruházás megvalósulása esetén egységes képet mutatna a vízelvezető rendszer és hosszú távra biztosítaná a belterületen keletkező csapadékvizek vízkár mentes levezetését.

Árkok kialakítása

A nyílt árkok mintakeresztszelvényét 40 cm-es fenékszélességgel, 1:1-es rézsűhajlással alakítottuk ki a bizonyos szakaszokon előálló helyszűke miatt. Az árok fenekére és oldalfalaira un. mederburkoló lapokat terveztünk 10 cm vastag homokos kavics ágyazatba, felül egy beton lezáró foggal. A lapokat cementhabarccsal hézagolni kell. A fenékburkolat célja rézsű állékonyságának biztosításán túl az, hogy az árok karbantartása, tisztítása egyszerűbbé váljon, és így a feliszapolódás, feltöltődés megelőzhető, illetve elkerülhető legyen.

Kiegészítések készítése

A projektben a munka jellegénél alkalmazott kiegészítés azt jelenti, hogy ezekben az utcákban a csapadékvíz elvezetés részlegesen kiépült, de vannak szakaszok, ahol a fenékvonal javításra szorul, és burkolatlan árkok vannak, amelyeket a rézsű állékonysága, és a feliszapolódás megelőzése érdekében burkolni szükséges. Az utcák teljes hosszában szükséges a padka rendezés, mivel jelenleg azok feltöltődése miatt a vonalmenti vízelvezetés nem biztosított, így a csapadékvíz a burkolat szélén folyik. Néhány kapubejáró nem megfelelő, amelyeket a vízelvezetés biztonsága érdekében át kell építeni.

Kapubejárók

A telkekre való bejutást kocsibejárók biztosítják. A kocsibejárók koronaszélessége általában 5 m és Ø 40 cm-es műanyag csövekből készülnek, amelyet körül betonozással megerősítünk. A műtárgyakat mindkét oldalon helyszínen öntött beton előfej zárja le.

Befogadók

Oszkó a Vasi Hegyháton helyezkedik el, a Verna-patak két oldalán.

Az árkok vízgyűjtő területének lehatárolása után a község területét 12 részvízgyűjtőre osztottuk fel. Ezekből négynek (1-4 számú vízgyűjtők) közvetlenül a Verna-patak a befogadója. Egy részvízgyűjtő (5 számú) befogadója a 0190/10 hrsz árok, amely a Verna-patakba torkollik. További öt vízgyűjtőnek (6-10 számú vízgyűjtők) a befogadója az Oszkói-árok. A 11 számú vízgyűjtő befogadója a közút árkán keresztül a Pácsonyi-árok. A 12 vízgyűjtő (Új utca) csapadékvíz elvezetése beavatkozást nem igényel. Az Oszkói-árok és a Pácsonyi-árok befogadója is a Verna-patak, amely a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében van.

A befogadókon (Verna-patak, 0190/10 hrsz árok, Oszkói-árok, Pácsonyi-árok, közúti árok) jó karba helyezési munkát kell végezni.

A befogadók – a rendezési munkák után – a csapadékvizek kártétel nélküli elvezetésére alkalmasak.

Mindösszesen 7023 méter csapadékvíz elveztő hálózat újul meg, ebből 2425 méter lesz földmedrű, 3475 méter lesz burkolt mederlapos, mindezek mellett 972 méter kapubejáró készül.

Beruházás előtti állapot

A kivitelezés 25%-os készültsége

A kivitelezés 50%-os készültsége

A kivitelezés 75%-os készültsége

A kivitelezés 100%-os készültsége

13 szakasz

Kossuth Lajos utca

Molnár Antal utca

Petőfi Sándor utca

Rákoczi utca

Verna patak