Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-VS1-2020-00008

Kedvezményezett neve: Oszkó Község Önkormányzata

A Projekt címe: Csapadékvíz elvezetés Oszkó községben

Szerződött támogatás összege: 399 974 318 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.

A projekt Oszkó község belterületi csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztését célozza a település azon részén, ahol kimaradtak területek az eddigi csapadékvíz rendezésből. Ezek a Petőfi Sándor utca, a Rákóczi Ferenc utca, a Kossuth Lajos utca és a Molnár Antal utca egyes szakaszai, valamint a befogadók bevonása is szükséges volt a projektbe (Verna-patak, Pácsonyi-árok, Oszkói-árok, 0190/10 hrsz számú árok, 300/3; 094 számú közút árok).

Stratégiai cél a település népességmegtartó erejének és gazdaságfejlesztési potenciáljának növelése az alapinfrastruktúra fejlesztésével.

Specifikus célok:

  • A vízkárok enyhítése a csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztésével
  • A vizek helyben tartásának elősegítése

A település csapadékvizeit a belterület nagy részén az utak menti, többnyire földmedrű nyílt árkok vezetik el. A meglévő nyílt vízelvezető árkokról nagy általánosságban kijelenthető, hogy állaguk miatt nem képesek a belterületen keletkező és esetlegesen a külterületről érkező csapadékok kártétel nélküli elvezetésére. Nagy részben a burkolatlan árkok medrének minősége nem megfelelő, sok helyen a kapubejárók, átereszek teljes keresztmetszetükben feltöltődtek. A kapubejárók alatti átereszek jelentős hányada beomlott, eltömődött, a pofafalak repedtek.

Projektben megfogalmazott fejlesztési igény:

Oszkó község teljes területén a csapadékvíz elvezetés megoldása (a befogadókig), ezzel a környezeti és gazdasági károk csökkentése, megelőzése, önkormányzati, gazdasági és magáningatlanok védelme a csapadékvíztől és belvíztől.

A projekt részletes műszaki tartalma:

A község belterületi vízelvezető rendszere hosszú évekkel ezelőtt kiépült. A karbantartás hiánya miatt a földmedrek feliszapolódtak a nyílt árkok vízszállító képességüket részben elvesztették. A kapubejáróknál lévő zárt szelvényű csövek szintén eltömődtek. Azokon a területeken ahol burkolt árkok biztosították a vízelvezetést a jó karba helyezést folyamatosan tudták biztosítani helyi munkaerővel. A feliszapolódott földmedrek és kapubejárók felújítását gazdaságosan nem lehet megoldani ezért átépítésük szükséges, ami több előnnyel is jár. Javulnak a lefolyási viszonyok, a viszonylag nagy sebességgel lezúduló csapadékvizek eróziós hatása a földmedreknél nem érvényesül, mivel a medreket burkolattal látjuk el. A burkolatot indokolja az is, hogy a településen rendkívül magas a talajvízállás és főleg csapadékos időszakokban figyelhető ez meg. Bár a nyilvántartásban nem szerepel a magas talajvízállású települések között Oszkó, a 2015-ben készült csatorna beruházás igazolta, hogy a rendkívül magas talajvíz alkalmanként még nyílt víztartással sem volt eltávolítható. A beruházás megvalósulása esetén egységes képet mutatna a vízelvezető rendszer és hosszú távra biztosítaná a belterületen keletkező csapadékvizek vízkár mentes levezetését.

Árkok kialakítása

A nyílt árkok mintakeresztszelvényét 40 cm-es fenékszélességgel, 1:1-es rézsűhajlással alakítottuk ki a bizonyos szakaszokon előálló helyszűke miatt. Az árok fenekére és oldalfalaira un. mederburkoló lapokat terveztünk 10 cm vastag homokos kavics ágyazatba, felül egy beton lezáró foggal. A lapokat cementhabarccsal hézagolni kell. A fenékburkolat célja rézsű állékonyságának biztosításán túl az, hogy az árok karbantartása, tisztítása egyszerűbbé váljon, és így a feliszapolódás, feltöltődés megelőzhető, illetve elkerülhető legyen.

Kiegészítések készítése

A projektben a munka jellegénél alkalmazott kiegészítés azt jelenti, hogy ezekben az utcákban a csapadékvíz elvezetés részlegesen kiépült, de vannak szakaszok, ahol a fenékvonal javításra szorul, és burkolatlan árkok vannak, amelyeket a rézsű állékonysága, és a feliszapolódás megelőzése érdekében burkolni szükséges. Az utcák teljes hosszában szükséges a padka rendezés, mivel jelenleg azok feltöltődése miatt a vonalmenti vízelvezetés nem biztosított, így a csapadékvíz a burkolat szélén folyik. Néhány kapubejáró nem megfelelő, amelyeket a vízelvezetés biztonsága érdekében át kell építeni.

Kapubejárók

A telkekre való bejutást kocsibejárók biztosítják. A kocsibejárók koronaszélessége általában 5 m és Ø 40 cm-es műanyag csövekből készülnek, amelyet körül betonozással megerősítünk. A műtárgyakat mindkét oldalon helyszínen öntött beton előfej zárja le.

Befogadók

Oszkó a Vasi Hegyháton helyezkedik el, a Verna-patak két oldalán.

Az árkok vízgyűjtő területének lehatárolása után a község területét 12 részvízgyűjtőre osztottuk fel. Ezekből négynek (1-4 számú vízgyűjtők) közvetlenül a Verna-patak a befogadója. Egy részvízgyűjtő (5 számú) befogadója a 0190/10 hrsz árok, amely a Verna-patakba torkollik. További öt vízgyűjtőnek (6-10 számú vízgyűjtők) a befogadója az Oszkói-árok. A 11 számú vízgyűjtő befogadója a közút árkán keresztül a Pácsonyi-árok. A 12 vízgyűjtő (Új utca) csapadékvíz elvezetése beavatkozást nem igényel. Az Oszkói-árok és a Pácsonyi-árok befogadója is a Verna-patak, amely a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében van.

A befogadókon (Verna-patak, 0190/10 hrsz árok, Oszkói-árok, Pácsonyi-árok, közúti árok) jó karba helyezési munkát kell végezni.

A befogadók – a rendezési munkák után – a csapadékvizek kártétel nélküli elvezetésére alkalmasak.

Beszámoló a projekt megvalósítás főbb lépéseiről:

A projekt keretében Oszkó területén a  csapadékvíz elvezetést megoldottuk a meglévő nyílt árkok burkolásával, a hiányzó szakaszok kialakításával (a csapadékvíz elvezető rendszert a megváltozott éghajlati viszonyoknak megfelelően méreteztük). Ezen túlmenően a Verna patak, mint befogadó egy részének rekonstrukciója is megvalósult.

A támogatási kérelem benyújtásakor még nem állt rendelkezésre a jogerős vízjogi létesítési engedély és a végleges kiviteli tervek. A támogatói okirat kézhezvétele után engedélyes tervek elkészültek, az engedély kiadásra került a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által, mely 2021. február 19-én vált jogerőssé.

A kivitelezésre vonatkozóan Oszkó Község Önkormányzatának „a közbeszerzésekről” szóló 2015. évi CXLIII. törvény  XVII. fejezete alapján Uniós értékhatár alatti eljárást kellett lefolytatnia.

A közbeszerzés a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötéssel ért véget.

A nyertes ajánlattevő a NÉMETH Térburkoló, Útépítő és Építőipari Kft. (székhely: 9800 Vasvár, Alkotmány út 60., adószáma: 11959506-2-18) lett, a szerződés 2021. április 20-án került aláírásra, majd a munkaterület átadásra került és megkezdődtek az építési munkák. Ezen időszakban elkezdődött a kötelező tájékoztatási feladatok megvalósítása is.

A kivitelező 2021. június 15-én elérte a 20%-os készültséget, 2021. július 6-án a 40%-ost, 2021. augusztus 2-án pedig a 60%-ost, 2021. november 17-én pedig a 80%-ost.

2022. májusában kivitelező a művet készre jelentette. A műszaki ellenőr a csapadékvíz elvezető hálózat műszaki átadás-átvételi eljárását 2022. május 20-án 9:00 órára tűzte ki. A műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres volt.

Ezután megkérésre került a vízjogi üzemeltetési engedély, mely 2022.12.23-án emelkedett jogerőre.

A szemléletformálás és a kötelező nyilvánossági tevékenységek is befejeződtek, a projektet 2022. december 31-én zártuk.

Szemléletformálás dokumentumai:

Beruházás előtti állapot

A kivitelezés 25%-os készültsége

A kivitelezés 50%-os készültsége

A kivitelezés 75%-os készültsége

A kivitelezés 100%-os készültsége

13 szakasz

Kossuth Lajos utca

Molnár Antal utca

Petőfi Sándor utca

Rákoczi utca

Verna patak