Felhívás parlagfű elleni védekezésre

F E L H Í V Á S

 

Az egészséghez való alapjog és az egészséges környezet biztosítása érdekében közös cél, hogy a parlagfű elszaporodását és terjedését allergén pollentermelése miatt megakadályozzuk. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében:

 

„A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”

 

A törvény megteremtette a kötelezettség ellenőrzésének és a végrehajtás kikényszerítésének hatékony feltételrendszerét. A helyszíni ellenőrzés során – amennyiben bizonyítást nyer, hogy a földhasználó nem tett eleget a jogszabály által előírt kötelezettségének – a parlagfű-mentesítés kikényszerítése érdekében külterületen a Vas Megyei Mezőgazdasági és Szakigazgatási Hivatal területi szerve (Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2.) (a továbbiakban: MGSZH), belterületen pedig a jegyző rendeli el a közérdekű védekezést. A közérdekű védekezést a hatóság a lezárt terület felnyitásával, az ott tartózkodó személy akarata ellenére is elvégeztetheti. A parlagfű elleni védekezés során az érintett kultúrában okozott károkért a földhasználó kártalanításra nem tarthat igényt. A közérdekű védekezés elrendelése mellett egyidejűleg növényvédelmi bírságot szab ki az MGSZH, melynek összege a fertőzött terület nagyságától és a fertőzöttség mértékétől függően tizenötezer forinttól tizenötmillió forintig terjedhet.

 

A parlagfűvel szennyezett területeket Oszkó és Olaszfa Községek Körjegyzősége rendszeresen ellenőrzi.

 

A közérdekű védekezés elrendelésének és a növényvédelmi bírság kiszabásának elkerülése érdekében kérjük a Tisztelt oszkói és olaszfai ingatlan-tulajdonosokat és fölhasználókat, hogy ingatlanaikon folyamatosan gondoskodjanak a parlagfű gyommentesítés elvégzéséről.

 

 

 

Oszkó, 2011. május 18.                       Hausner Vilmos Richárd s.k.

körjegyző