Közbeszerzési Terv 2011

Előterjesztés

Oszkó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. április 21.–én tartandó ülésére

 

Tárgy: Javaslat az Oszkó Község Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervének módosítása elfogadására

 

Tisztelt Képviselő-testület!

A Közbeszerzésekről szóló törvény 5.§-a szerint az önkormányzatok minden év április 15-ig

összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.

Ezen terv nyilvános, melybe mindenki betekinthet, illetve a Közbeszerzések Tanács kérésére

az Önkormányzat köteles azt megküldeni.

A 2011. évi közbeszerzési értékhatárok:

II. Nemzeti értékhatár

Az új egyszerű közbeszerzési eljárásokra 2011. január 1-jétől 2011. december 31-éig.

A Kbt. VI. fejezete alkalmazásában (a klasszikus ajánlatkérők egyszerű eljárásrend szerinti közbeszerzései) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 244. §-ának (1) bekezdése és a Költségvetési tv.74. §-ának (1) bekezdése értelmében:

–          árubeszerzés esetében: 8 millió forint;

–          építési beruházás esetében: 15 millió forint;

–          építési koncesszió esetében: 100 millió forint;

–          szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint;

–          szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint;

Az önkormányzat pályázatai közül 2009. decemberében és a 2010. év első hónapjaiban az alábbiak kaptak támogató döntést:

I.         Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése” megnevezésű, KEOP-2009-5.3.0/A pályázati konstrukcióra „Oszkó község intézményeinek energetikai korszerűsítése”. A projekt keretében a körjegyzőségi hivatal, valamint az óvoda épületének energetikai korszerűsítése valósult meg.

A projektben elszámolni kívánt nettó kiadás összege 13. 435 380.-Ft, melyből egyéb elszámolható nettó kiadás 2.028.750.-Ft., építésre tervezett nettó kiadás 11.406.630.-Ft.

Támogatási szerződés aláírása 2010. május 3-án megtörtént.

II.      A 135/2008. (X.18.) FVM. rendelet alapján, falumegújításra és- fejlesztésre  igénybe vehető támogatási jogcímre „Integrált játszótér és pihenőpark kialakítása”.

A projektben elszámolni kívánt nettó kiadás összege 16. 239 895.-Ft, melyből egyéb elszámolható nettó kiadás 1.666.000.-Ft., építésre tervezett nettó kiadás 14.577.895.-Ft.

Támogató határozat 2009. december 15-én Önkormányzatunkhoz megérkezett.

III.   A 112/2009. (VIII.29.) FVM. rendelet alapján, IKSZT kialakítása és működtetése jogcímre „Integrált Közösségi és Szolgáltató tér kialakítása Oszkón”. A projekt nettó összköltsége 53. 436 190.-Ft, melyből felújításra, bővítésre, kisléptékű infrastruktúra fejlesztésre tervezett nettó kiadás 42.601.820.-Ft., az egyéb elszámolható nettó kiadás 4.400.000.-Ft., az IKSZT részét képező szolgáltatásokhoz kacsolódó eszközök beszerzésére tervezett nettó kiadás 1. 434 370.-Ft., az  IKSZT működtetésére elszámolható nettó kiadás 4.795 000.-Ft.

Támogató határozat 2010. 04. 29-én megérkezett Önkormányzatunkhoz.

IV.   Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-Dunántúli Operatív Támogatási Program rendszeréhez benyújtott „Körzetközponti orvosi rendelő felújítása Oszkón”. A projekt nettó összköltsége 20. 493 908.-Ft, melyből építésre, felújításra, bővítésre tervezett nettó kiadás 14.855.843.-Ft., az egyéb elszámolható nettó kiadás 2. 047.200.-Ft., eszközök beszerzésére tervezett nettó kiadás 3. 590 865.-Ft.

A támogatásról szóló értesítés 2010. 05. 13-án érkezett meg Önkormányzatunkhoz.

A fentiekben ismertetett projektek közül eredetileg csak az „Integrált Közösségi és Szolgáltató tér kialakítása Oszkón” megnevezésű projekt esetében terveztünk közbeszerzési eljárást lefolytatni a kivitelező kiválasztására, mivel az építés becsült nettó értéke már a pályázat készítésekor meghaladta a 15 millió Ft-ot, így az akkor hatályos Kbt. értelmében a kivitelező kiválasztására mindenképpen közbeszerzési eljárást kellett volna lefolytatni.  Ugyanakkor a többi projekt esetében, így az orvosi rendelőnél is elegendő lett volna az önkormányzatoknál szokásos módon 3-3 árajánlat bekérésével a kivitelezőt kiválasztani. Tekintettel azonban a projektekkel kapcsolatos bírálati folyamat elhúzódására, a 2010. évben hatályos Kbt. értelmében, több közbeszerzési szakértővel konzultálva egybeszámítást alkalmaztunk. A fenti projektek vonatkozásában a 2010. évi Közbeszerzési Tervet a 46/2010. (V.18.) sz. képviselő-testületi határozattal módosítottuk.

A munkák a megkötött vállalkozási szerződés értelmében a mai napon is folyamatban vannak, cél a projektek sikeres lebonyolítása. A szűkös költségvetés miatt az idei évben jelen pillanatban újabb beruházásokat nem tervezünk.

Oszkó Község Önkormányzata 2011. évben a nemzeti értékhatárt elérő beruházást, beszerzést nem tervez. Fentiek alapján javasolom a testületnek, hogy nemleges közbeszerzési tervet fogadjon el.

Oszkó, 2011. április 21.

Tisztelettel:

Hosszú Zoltán s.k.

polgármester

Határozati javaslat

/2011. (IV.21.) számú határozat

 

Oszkó Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Oszkó Község Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Oszkó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a melléklet szerint jóváhagyja „Oszkó Község Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervét”, illetve felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a terv a község hivatalos honlapján történő megjelentetéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

Oszkó Község Önkormányzat

Közbeszerzési Terve 2011

Egyszerű közbeszerzési értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárások:

Közbeszerzés tárgya Eljárás megnevezése/ típusa Becsült érték Nettó Ft A közbeszerzési eljárás tervezett időpontja

I. Árubeszerzés

II. Építési beruházás

III. Szolgáltatás-megrendelés

IV. Építési koncesszió

V. Szolgáltatási Koncesszió

N E M L E G E S!

 

A közbeszerzési terv nemlegességének indokolása:

A szűkös költségvetés miatt az idei évben realizálódó újabb beruházásokat jelen pillanatban nem tervezünk.

 

A közbeszerzési terv helyben szokásos módon történő megjelentetéséről a közbeszerzésekről szóló többször módosított 2003. évi CXXIX. tv. (továbbiakban: Kbtv.) 5.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint intézkedem. A változtatás, módosítás jogát a Kbtv. 5.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat fenntartja.

 

 

Hosszú Zoltán

polgármester

 

Oszkó, 2011. április 21.