TÁJÉKOZTATÓ

TÁJÉKOZTATÓ

a felszíni csapadékvíz-elvezető rendszer és műtárgyai tisztántartásáról

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. § (1) bekezdése rendelkezik a települési önkormányzat helyi közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatköréről. A jogszabályhely alapján többek között a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés önkormányzati feladat. Az Ötv. 8.§ (2) bekezdésből következően a képviselő-testület állásfoglalása alapján határozható meg, hogy az adott településen hol és milyen mértékben kívánják a csapadékvíz elvezetését megoldani.

 

Az 1/1986. (II. 21.) ÉVM–EüM együttes rendelet (a továbbiakban: együttes miniszteri rendelet) a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről 6.§ (1) bekezdése előírja az ingatlanok és közterületek tisztántartásával kapcsolatos kötelezettségeket.

 

Az együttes miniszteri rendelet fent hivatkozott jogszabályhelye úgy rendelkezik, hogy ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület

tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

 

Az Ötv. hivatkozott jogszabálya magát a létesítmény kiépítését írja elő kötelezettségként az önkormányzatok számára, amelynek Oszkó Község Önkormányzata legutóbb 2010-ben eleget tett. Az együttes miniszteri rendelet alapján a létesítmény tisztán tartása (szintúgy a járda) az ingatlan-tulajdonos kötelessége és felelőssége.

 

A bírósági joggyakorlat szerint (BH2003.498) felróhatóság hiányában mentesül a települési önkormányzat a belvíz okozta kár megtérítése alól, ha a csapadékvíz elvezetését szolgáló feladatának megfelelően eleget tett, és a károsodást váratlan, előre nem látható körülmények (pl. nagy esőzés) idézték elő.

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a saját portája előtt – de akár a két szomszéd helyett is -, alkalmanként kotorja/tisztítsa az árokpartot, jobb a megelőző védekezés, mint baj esetén elszenvedni a kárt.

Oszkó, 2011. július 26.

Hausner Vilmos Richárd s.k.

körjegyző