Választási határozatok

a mellékletekben ismertetjük Oszkó Község Helyi Választási Bizottságának 2010.szeptember 3.-én kelt Jegyzőkönyvét és elfogadott Határozatait:

Oszkó Község Helyi Választási Bizottsága

2/2010.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Oszkó Község Helyi Választási Bizottsága 2010. szeptember 3. napján 18.00 órakor megtartott üléséről

Az ülés helye:

Oszkó Község Önkormányzata 9825 Oszkó, Rákóczi u. 79. hivatali helyisége

Napirend:

  1. A 2010. október 3-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint kisebbségi önkormányzati képviselők választására jelölt bejelentések nyilvántartásba vétele.

Jelen vannak: alulírottak

1./ Napirend:

Hausner Vilmos Richárd HVI vezető ismertette a HVB-tagjaival  a mai napig beérkezett és döntésre előkészített jelölt bejelentéseket az alábbiak szerint:

Egyéni listás jelölt:

–       Fülöp Gyuláné 9825 Oszkó, Petőfi u. 9. szám alatti lakos jelölt a jogszabályi előírásoknak megfelelően választó és választható. Benyújtott és ellenőrzött, elfogadható ajánlások száma 12, nem elfogadható 0.

Oszkó Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 1997. évi C.tv. 105/A.§-a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott jogkörében 5 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

2/2010. (IX. 03.) számú HVB határozat

Oszkó Község Helyi Választási Bizottsága

Fülöp Gyuláné 9825 Oszkó, Petőfi u. 9. szám alatti lakost független egyéni listás jelöltként nyilvántartásba veszi.

–       Hosszu Klaudia 9825 Oszkó, Rákóczi u. 12. szám alatti lakos jelölt a jogszabályi előírásoknak megfelelően választó és választható. Benyújtott és ellenőrzött, elfogadható ajánlások száma 108, nem elfogadható 3.

Oszkó Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 1997. évi C.tv. 105/A.§-a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott jogkörében 5 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

3/2010. (IX. 03.) számú HVB határozat

Oszkó Község Helyi Választási Bizottsága

Hosszu Klaudia 9825 Oszkó, Rákóczi u. 12. szám alatti lakost független egyéni listás jelöltként nyilvántartásba veszi.

–       Németh Lajos Ferenc 9825 Oszkó, Rákóczi u. 6/B. szám alatti lakos jelölt a jogszabályi előírásoknak megfelelően választó és választható. Benyújtott és ellenőrzött, elfogadható ajánlások száma 12, nem elfogadható 0.

Oszkó Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 1997. évi C.tv. 105/A.§-a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott jogkörében 5 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

4/2010. (IX. 03.) számú HVB határozat

Oszkó Község Helyi Választási Bizottsága

Németh Lajos Ferenc 9825 Oszkó, Rákóczi u. 6/B. szám alatti lakost független egyéni listás jelöltként nyilvántartásba veszi.

–       Baánné Tóth Anikó 9825 Oszkó, Kossuth u. 64/A. szám alatti lakos jelölt a jogszabályi előírásoknak megfelelően választó és választható. Benyújtott és ellenőrzött, elfogadható ajánlások száma 7, nem elfogadható 0.

5/2010. (IX. 03.) számú HVB határozat

Oszkó Község Helyi Választási Bizottsága

Baánné Tóth Anikó 9825 Oszkó, Kossuth u. 64/A szám alatti lakost független egyéni listás jelöltként nyilvántartásba veszi.

–       Kercza Roland 9825 Oszkó, Rákóczi u. 141. szám alatti lakos jelölt a jogszabályi előírásoknak megfelelően választó és választható. Benyújtott és ellenőrzött, elfogadható ajánlások száma 8, nem elfogadható 0.

Oszkó Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 1997. évi C.tv. 105/A.§-a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott jogkörében 5 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

6/2010. (IX. 03.) számú HVB határozat

Oszkó Község Helyi Választási Bizottsága

Kercza Roland 9825 Oszkó, Rákóczi u. 141. szám alatti lakost független egyéni listás jelöltként nyilvántartásba veszi.

–       Tóth István Antal 9825 Oszkó, Rákóczi u. 74. szám alatti lakos jelölt a jogszabályi előírásoknak megfelelően választó és választható. Benyújtott és ellenőrzött, elfogadható ajánlások száma 7, nem elfogadható 0.

Oszkó Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 1997. évi C.tv. 105/A.§-a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott jogkörében 5 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

7/2010. (IX. 03.) számú HVB határozat

Oszkó Község Helyi Választási Bizottsága

Tóth István Antal 9825 Oszkó, Rákóczi u. 74. szám alatti lakost független egyéni listás jelöltként nyilvántartásba veszi.

–       Ódor László 9825 Oszkó, Rákóczi u. 95. szám alatti lakos jelölt a jogszabályi előírásoknak megfelelően választó és választható. Benyújtott és ellenőrzött, elfogadható ajánlások száma 16, nem elfogadható 0.

Oszkó Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 1997. évi C.tv. 105/A.§-a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott jogkörében 5 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

8/2010. (IX. 03.) számú HVB határozat

Oszkó Község Helyi Választási Bizottsága

Ódor László 9825 Oszkó, Rákóczi u. 95. szám alatti lakost független egyéni listás jelöltként nyilvántartásba veszi.

Polgármester jelölt:

–       Hosszú Zoltán 9825 Oszkó, Rákóczi u. 12. szám alatti lakos jelölt a jogszabályi előírásoknak megfelelően választó és választható. Benyújtott és ellenőrzött, elfogadható ajánlások száma 140, nem elfogadható 4.

Oszkó Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 1997. évi C.tv. 105/A.§-a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott jogkörében 5 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

9/2010. (IX. 02.) számú HVB határozat

Oszkó Község Helyi Választási Bizottsága

Hosszú Zoltán 9825 Oszkó, Rákóczi u. 12. szám alatti lakost független polgármester-jelöltként nyilvántartásba veszi.

Jelenlévők egyebet előadni nem szándékoztak, a jegyzőkönyv felolvasás után helybenhagyólag aláírva.

k.m.f.

……………………………………….                        ……………………………………….

……………………………………….                        ………………………………………..

………………………………………                        ………………………………………,.

……………………………………… ……………………………………….

Oszkó Község Helyi Választási Bizottsága

Helyi Választási Bizottság 9825 Oszkó, Rákóczi u. 79.

Oszkó Község Helyi Választási Bizottságának

2/2010. (IX.03.) határozata

A Helyi Választási Bizottság Fülöp Gyuláné független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő

H A T Á R O Z A T O T

A Helyi Választási Bizottság Fülöp Gyuláné 9825 Oszkó, Petőfi u. 9. sz. alatti lakos független egyéni listás képviselőjelöltet nyilvántartásba veszi.

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi személy fellebbezést nyújthat be. Fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított két napon belül megérkezzen a határozatot kibocsátó választási bizottsághoz. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés Ve. 79. § (2) bekezdés szerinti alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés a másodfokú választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja

I N D O K O L Á S

I.

Fülöp Gyuláné 2010. szeptember 02-án kérte független egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vételét.

A Helyi Választási Bizottság a független egyéni képviselőjelölt részére leadott és a Helyi Választási Iroda által feldolgozott ajánlószelvényeket és a kinyomtatott ellenőrző jegyzéket átnézve megállapította, hogy Fülöp Gyuláné nyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért a független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

II.

A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 105/A. §-

ának (2) bekezdésének a) pontján és az 2010.évi L.tv.9.§.(1) bekezdésén, a jogorvoslatról való

tájékoztatás a Ve. 79. §-ának (1). bekezdésén alapul.

Oszkó, 2010. szeptember 03.

Pihés Tiborné

a Helyi Választási Bizottság

elnöke

Oszkó Község Helyi Választási Bizottsága

Helyi Választási Bizottság 9825 Oszkó, Rákóczi u. 79.

Oszkó Község Helyi Választási Bizottságának

3/2010. (IX.03.) határozata

A Helyi Választási Bizottság Hosszu Klaudia független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő

H A T Á R O Z A T O T

A Helyi Választási Bizottság Hosszu Klaudia 9825 Oszkó, Rákóczi u. 12. sz. alatti lakos független egyéni listás képviselőjelöltet nyilvántartásba veszi.

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi személy fellebbezést nyújthat be. Fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított két napon belül megérkezzen a határozatot kibocsátó választási bizottsághoz. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés Ve. 79. § (2) bekezdés szerinti alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés a másodfokú választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja

I N D O K O L Á S

I.

Hosszu Klaudia 2010. szeptember 02-án kérte független egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vételét.

A Helyi Választási Bizottság a független egyéni képviselőjelölt részére leadott és a Helyi Választási Iroda által feldolgozott ajánlószelvényeket és a kinyomtatott ellenőrző jegyzéket átnézve megállapította, hogy Hosszu Klaudia nyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért a független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

II.

A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 105/A. §-

ának (2) bekezdésének a) pontján és az 2010.évi L.tv.9.§.(1) bekezdésén, a jogorvoslatról való

tájékoztatás a Ve. 79. §-ának (1). bekezdésén alapul.

Oszkó, 2010. szeptember 03.

Pihés Tiborné

a Helyi Választási Bizottság

elnöke

Oszkó Község Helyi Választási Bizottsága

Helyi Választási Bizottság 9825 Oszkó, Rákóczi u. 79.

Oszkó Község Helyi Választási Bizottságának

4/2010. (IX.03.) határozata

A Helyi Választási Bizottság Németh Lajos Ferenc független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő

H A T Á R O Z A T O T

A Helyi Választási Bizottság Németh Lajos Ferenc 9825 Oszkó, Rákóczi u. 6/B. sz. alatti lakos független egyéni listás képviselőjelöltet nyilvántartásba veszi.

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi személy fellebbezést nyújthat be. Fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított két napon belül megérkezzen a határozatot kibocsátó választási bizottsághoz. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés Ve. 79. § (2) bekezdés szerinti alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés a másodfokú választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja

I N D O K O L Á S

I.

Németh Lajos Ferenc 2010. szeptember 02-án kérte független egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vételét.

A Helyi Választási Bizottság a független egyéni képviselőjelölt részére leadott és a Helyi Választási Iroda által feldolgozott ajánlószelvényeket és a kinyomtatott ellenőrző jegyzéket átnézve megállapította, hogy Németh Lajos Ferenc nyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért a független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

II.

A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 105/A. §-

ának (2) bekezdésének a) pontján és az 2010.évi L.tv.9.§.(1) bekezdésén, a jogorvoslatról való

tájékoztatás a Ve. 79. §-ának (1). bekezdésén alapul.

Oszkó, 2010. szeptember 03.

Pihés Tiborné

a Helyi Választási Bizottság

elnöke

Oszkó Község Helyi Választási Bizottsága

Helyi Választási Bizottság 9825 Oszkó, Rákóczi u. 79.

Oszkó Község Helyi Választási Bizottságának

5/2010. (IX.03.) határozata

A Helyi Választási Bizottság Baánné Tóth Anikó független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő

H A T Á R O Z A T O T

A Helyi Választási Bizottság Baánné Tóth Anikó 9825 Oszkó, Kossuth u. 64/A.sz. alatti lakos független egyéni listás képviselőjelöltet nyilvántartásba veszi.

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi személy fellebbezést nyújthat be. Fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított két napon belül megérkezzen a határozatot kibocsátó választási bizottsághoz. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés Ve. 79. § (2) bekezdés szerinti alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés a másodfokú választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja

I N D O K O L Á S

I.

Baánné Tóth Anikó 2010. szeptember 03-án kérte független egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vételét.

A Helyi Választási Bizottság a független egyéni képviselőjelölt részére leadott és a Helyi Választási Iroda által feldolgozott ajánlószelvényeket és a kinyomtatott ellenőrző jegyzéket átnézve megállapította, hogy Baánné Tóth Anikó nyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért a független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

II.

A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 105/A. §-

ának (2) bekezdésének a) pontján és az 2010.évi L.tv.9.§.(1) bekezdésén, a jogorvoslatról való

tájékoztatás a Ve. 79. §-ának (1). bekezdésén alapul.

Oszkó, 2010. szeptember 03.

Pihés Tiborné

a Helyi Választási Bizottság

elnöke

Oszkó Község Helyi Választási Bizottsága

Helyi Választási Bizottság 9825 Oszkó, Rákóczi u. 79.

Oszkó Község Helyi Választási Bizottságának

6/2010. (IX.03.) határozata

A Helyi Választási Bizottság Kercza Roland független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő

H A T Á R O Z A T O T

A Helyi Választási Bizottság Kercza Roland 9825 Oszkó, Rákóczi u. 141. sz. alatti lakos független egyéni listás képviselőjelöltet nyilvántartásba veszi.

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi személy fellebbezést nyújthat be. Fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított két napon belül megérkezzen a határozatot kibocsátó választási bizottsághoz. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés Ve. 79. § (2) bekezdés szerinti alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés a másodfokú választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja

I N D O K O L Á S

I.

Kercza Roland 2010. szeptember 03-án kérte független egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vételét.

A Helyi Választási Bizottság a független egyéni képviselőjelölt részére leadott és a Helyi Választási Iroda által feldolgozott ajánlószelvényeket és a kinyomtatott ellenőrző jegyzéket átnézve megállapította, hogy Kercza Roland nyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért a független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

II.

A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 105/A. §-

ának (2) bekezdésének a) pontján és az 2010.évi L.tv.9.§.(1) bekezdésén, a jogorvoslatról való

tájékoztatás a Ve. 79. §-ának (1). bekezdésén alapul.

Oszkó, 2010. szeptember 03.

Pihés Tiborné

a Helyi Választási Bizottság

elnöke

Oszkó Község Helyi Választási Bizottsága

Helyi Választási Bizottság 9825 Oszkó, Rákóczi u. 79.

Oszkó Község Helyi Választási Bizottságának

8/2010. (IX.03.) határozata

A Helyi Választási Bizottság Ódor László független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő

H A T Á R O Z A T O T

A Helyi Választási Bizottság Ódor László 9825 Oszkó, Rákóczi u. 95. sz. alatti lakos független egyéni listás képviselőjelöltet nyilvántartásba veszi.

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi személy fellebbezést nyújthat be. Fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított két napon belül megérkezzen a határozatot kibocsátó választási bizottsághoz. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés Ve. 79. § (2) bekezdés szerinti alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés a másodfokú választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja

I N D O K O L Á S

I.

Ódor László 2010. szeptember 03-án kérte független egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vételét.

A Helyi Választási Bizottság a független egyéni képviselőjelölt részére leadott és a Helyi Választási Iroda által feldolgozott ajánlószelvényeket és a kinyomtatott ellenőrző jegyzéket átnézve megállapította, hogy Ódor László nyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért a független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

II.

A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 105/A. §-

ának (2) bekezdésének a) pontján és az 2010.évi L.tv.9.§.(1) bekezdésén, a jogorvoslatról való

tájékoztatás a Ve. 79. §-ának (1). bekezdésén alapul.

Oszkó, 2010. szeptember 03.

Pihés Tiborné

a Helyi Választási Bizottság

elnöke

Oszkó Község Helyi Választási Bizottsága

Helyi Választási Bizottság 9825 Oszkó, Rákóczi u. 79.

Oszkó Község Helyi Választási Bizottságának

7/2010. (IX.03.) határozata

A Helyi Választási Bizottság Tóth István Antal független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő

H A T Á R O Z A T O T

A Helyi Választási Bizottság Tóth István Antal 9825 Oszkó, Rákóczi u. 74. sz. alatti lakos független egyéni listás képviselőjelöltet nyilvántartásba veszi.

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi személy fellebbezést nyújthat be. Fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított két napon belül megérkezzen a határozatot kibocsátó választási bizottsághoz. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés Ve. 79. § (2) bekezdés szerinti alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés a másodfokú választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja

I N D O K O L Á S

I.

Tóth István Antal 2010. szeptember 02-án kérte független egyéni listás képviselőjelölti nyilvántartásba vételét.

A Helyi Választási Bizottság a független egyéni képviselőjelölt részére leadott és a Helyi Választási Iroda által feldolgozott ajánlószelvényeket és a kinyomtatott ellenőrző jegyzéket átnézve megállapította, hogy Tóth István Antal nyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért a független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

II.

A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 105/A. §-

ának (2) bekezdésének a) pontján és az 2010.évi L.tv.9.§.(1) bekezdésén, a jogorvoslatról való

tájékoztatás a Ve. 79. §-ának (1). bekezdésén alapul.

Oszkó, 2010. szeptember 03.

Pihés Tiborné

a Helyi Választási Bizottság

elnöke

Oszkó Község Helyi Választási Bizottsága

Helyi Választási Bizottság 9825 Oszkó, Rákóczi u. 79.

Oszkó Község Helyi Választási Bizottságának

9/2010. (IX.03.) határozata

A Helyi Választási Bizottság Hosszú Zoltán független polgármester-jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő

H A T Á R O Z A T O T

A Helyi Választási Bizottság Hosszú Zoltán 9825 Oszkó, Rákóczi u. 12. sz. alatti lakos független polgármester-jelöltet nyilvántartásba veszi.

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi személy fellebbezést nyújthat be. Fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított két napon belül megérkezzen a határozatot kibocsátó választási bizottsághoz. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés Ve. 79. § (2) bekezdés szerinti alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés a másodfokú választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja

I N D O K O L Á S

I.

Hosszú Zoltán 2010. szeptember 03-án kérte független egyéni polgármester-jelölti nyilvántartásba vételét.

A Helyi Választási Bizottság a független polgármesterjelölt részére leadott és a Helyi Választási Iroda által feldolgozott ajánlószelvényeket és a kinyomtatott ellenőrző jegyzéket átnézve megállapította, hogy Hosszú Zoltán nyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért a független polgármester-jelölt nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

II.

A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 105/A. §-ának (2) bekezdésének a) pontján és az 2010.évi L.tv.9.§.(1) bekezdésén, a jogorvoslatról való

tájékoztatás a Ve. 79. §-ának (1). bekezdésén alapul.

Oszkó, 2010. szeptember 03.

Pihés Tiborné

a Helyi Választási Bizottság

elnöke