Körzetközponti orvosi rendelő felújítása Oszkón projektbemutató

KÖRZETKÖZPONTI ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA OSZKÓN

PROJEKTBEMUTATÓ

Projekt címe: Körzetközponti orvosi rendelő felújítása Oszkón

Projekt azonosító: NYDOP-5.2.1/A-09-2010-0034

Kedvezményezett: Oszkó Község Önkormányzata 9825 Oszkó, Rákóczi Ferenc u. 79.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 23.055.646,- Ft

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.

Nyugat-Dunántúli Területi Iroda

9400 Sopron, Verő József u. 1.

Telefon: (99) 512-710

Fax: (99) 512-717

Internet: www.vati.hu

Irányító Hatóság, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató honlapja: www.nfu.hu

Közreműködő Szervezet honlapja: www.vati.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt bemutatása:

A projekt részletes bemutatása:

1. A projekt szükségességét az igényfelmérés valamint a praxis forgalma, továbbá morbiditási és mortalitási mutatói igazolták. Ezen felül hosszú évek óta több fórumon megszólaló lakossági és betegigény a háziorvosi rendelő felújítása és eszközeinek modernizációja.

A fejlesztést indukáló problémák: orvosi rendelő leromlott állaga, akadálymentesítés hiánya, 1 db WC (beteg és személyzeti funkcióval), minőségi alapellátást biztosító eszközök teljes hiánya, nem energiahatékony működtetés, nagy hőveszteség, infrastrukturális különbségek a területi ellátás színvonalában.

2. Továbbfejlődési lehetőségek, tendenciák: szélessávú Internetre csatlakozás, újabb eszközök beszerzése, egyéb forrásból az épület homlokzatának hőszigetelése, alternatív energiaforrások bevonása.

3. Erőforrások megfelelősége: a humán erőforrás megfelelő, mindezt igazolja a praxisban leadott magas kártyaszám, az orvos és az asszisztens elismertsége és szaktekintélye a környéken.

4. A szükségletfelmérés eredménye:

– leggyakrabban előforduló betegségek diagnosztizálásához és megelőzéséhez szükséges eszközök hiánya

– az alapellátás korszerűtlen körülményei (leamortizálódott váróterem és rendelő, WC-k hiánya)

A felmérés eredménye, hogy a jól működő praxis infrastruktúrája és eszközparkja nem megfelelő.

A projekt a felmérés szerint szükséges, mivel a praxis ellátotti köre kiszolgáltatott, a hátrányos helyzetű kistérség korlátozott közlekedési viszonyai miatt.

5. A célcsoport igénye az orvosi rendelő és egyéb helyiségeinek teljes megújulása, bővítése (főleg WC-k, mosdók) bútorzatának cseréje, orvosi eszközök beszerzése és modernizációja, illetve az épület komplex fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése.

6. Praxis létszáma, szakértelme: A praxist Dr. Tompa György  45 év orvosi gyakorlati idővel, ebből  41 év háziorvosi körzetben eltöltött idővel működteti. Dr. Tompa György rendkívül képzett, nagy gyakorlattal rendelkező háziorvos, akiben bíznak a betegek, a környéken jó híre van idős kora ellenére.

A humánerőforrás magas végzettségét igazolja, hogy az EÜ Bt. alkalmazásában egy felsőfokú diplomás ápoló látja el az asszisztensi feladatokat heti 40 órás munkaviszonyban. Az asszisztensi feladatok ellátása mellett a háziorvosi praxis teljes adminisztrációját végzi. Az asszisztens szakmailag magas képzettségű, empatikus, “jó vérvevő” hírében áll, így emiatt is magas a praxis betegforgaloma. Az oszkói orvosi rendelőt a betéti társaság takaríttatja megbízási jogviszonyban álló takarítónővel.

Becslések alapján a fenntartási időszak alatt is elegendőnek bizonyul jelen alkalmazotti létszám.

Menedzsment képességek rendelkezésre állása:

A menedzsment képességek rendelkezésre állnak mind a pályázó szervezet Körjegyzőségi Hivatalában, mind pedig a kiválasztott külső projektmenedzsment szervezet tekintetében. Az önkormányzatnak az elmúlt években jelentős számú hazai és EU-s forrásból megvalósuló beruházása volt és van folyamatban. Mindezek során a projektek lebonyolításában jelentős tapasztalatot, tudást és szakértelmet halmoztak fel a szervezetben.

A belső menedzsment szervezet szakmai alkalmasságát a csatolt önéletrajzok bizonyítják.

7. A fejleszteni kívánt rendelő jelenlegi alap infrastrukturális ellátottsága víz, áram és gázvételi lehetőség, telefon és mikrohullámú Internet kapcsolat. Az orvosi rendelő statikailag jó állapotban van, azonban a jelenlegi műszaki, építészeti megoldások és eszközpark nem kielégítőek (összesen 1 db WC, elavult villamos hálózat, korszerűtlen gázkonvektoros fűtésrendszer, kiépítetlen gyengeáramú hálózat, parkolási lehetőség és akadálymentesítettség hiánya, magas hőátbocsátási tényezőjű nyílászárók, balesetveszélyes bútorzat, orvosi eszközök hiánya és elavultsága). Mindezen elavult, energiapazarló, a mai kor követelményeinek nem megfelelő infrastruktúra megköveteli a fejlesztést.

8. Az orvosi rendelő jelenlegi környezetvédelmi aktivitása tevékenységekben nem mérhető, csak energia megtakarításban.

A fejlesztés célja:

A projekt közvetlen célja Oszkó községben az önkormányzat tulajdonában lévő épületben működő körzetközponti orvosi rendelő és belső helyiségeinek teljes megújulása, bútorzatának cseréje, orvosi eszközök modernizációja, illetve az épület teljes akadálymentesítése és parkoló kialakítása.

Hosszú távú cél:

A jelenleg is magas kártyaszámmal rendelkező praxisnak helyt adó körzetközponti orvosi rendelő megújításával a betegkör további szélesítése, ezáltal a praxis fenntarthatóságának biztosítása a jelenleg betöltetlen praxisokkal küzdő hazánkban.

Részcélok:

1. Az oszkói körzetközponti orvosi rendelő felújítása, bővítése, akadálymentesítése, eszközeinek- bútorainak korszerűsítése

2. Az egészségügyi alapellátás- háziorvosi szolgálat- minőségének javítása

3. Az egészségügyi alapellátáshoz való akadálymentes hozzáférés biztosítása. (Ms parkoló,rámpa,minden fogyatékossági csoportra kiterjedő akadálymentesítés)

4. A fejlettebb IT technológiákhoz történő csatlakozás feltételrendszerének megteremtése.

5. A megelőzés, diagnosztizálás és szűrés feltételeinek megteremtése korszerű orvosi eszközökkel.

6. A  környezet védelme (energiatakarékos hűtő és izzók, energiatakarékos fűtésrendszer, kis hőátbocsátási tényezőjű új nyílászárók).

Várt számszerűsíthető eredmények: 1 db “épített felújított rendelő”, valamint 9 db “épített, felújított egyéb helyiség”, emellett 7 db orvosi eszköz beszerzése, mely a diagnosztikához,megelőzéshez szükséges. Ezen kívül komplex akadálymentesítés valósul meg, valamint 7 db parkoló épül.

Szakpolitikai illeszkedési pontok:

A célok illeszkednek a szakpolitikához, “Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésének programja” feltételeihez. Ehhez a megvalósuló korszerű körülményeken,prevenciós és diagnosztikai orvosi műszerek beszerzésén át az akadálymentesített épület kialakításával vezet az út.

A Nyd-i Reg. OP egyik célja a helyi jelentőségű egészségügyi alapellátás infrastrukturális és informatikai fejlesztése, mely célnak projektünk megfelel.

A projekt célcsoportja:

A projekt közvetlen haszonélvezői:

– a területi ellátási kötelezettségben érintett Oszkó, Olaszfa és Pácsony községek gyermek és felnőtt korú lakossága.(Lakosságszám 1434 fő; Leadott kártyák száma:1616 db).

– kisgyermekes családok, akik az akadálymentes épületbe könnyebben bejutnak babakocsival.

– a területi ellátási körzeten kívüli lakosok, akik a praxisba hozhatják kártyájukat (235 ellátási körzeten kívüli kártya)

– a kistérségben levő vállalkozások, szervezetek amelyek részére foglalkozás eü.alapellátást biztosít a praxis

– az épületet használó dolgozók

A projekt közvetett haszonélvezői:

-a hátrányos helyzetű település,akinek népességmegtartó ereje nő az egészségügyi alapellátás minőségének javulásával

-a hátrányos helyzetű kistérség,mivel az egészségügyi alapellátási körben újabb orvosi rendelő újul meg

Az ellátottak körülményei: Az ellátotti kör az országos átlag szerinti leggyakoribb megbetegedések mutathatók ki(magas vérnyomás, diabetes, ischaemiás szívbetegségek, Spondylopathiák, lipoprotein anyagcsere rendellenességei). Az ellátotti kör az alap és szakellátások elérhetősége tekintetében kiszolgáltatott, mivel a közlekedési viszonyok korlátozottak a hátrányos helyzetű kistérségben.

Az orvosi rendelő felújítása, bútorzatának cseréje által a háziorvosi rendelőt felkereső lakosok egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos komfortérzete javul. Az orvosi műszerek beszerzése hozzájárul a háziorvosi ellátás minőségének javításához, a pontosabban diagnózis felállításához, így a megfelelő terápia kiválasztásához. Mindezzel elkerülhetők a felesleges betegutak. Megfelelő orvosi eszközök által a szűrések helyben elvégezhetőek, nem kell a betegeket tovább irányítani.

Az akadálymentesítés a kisgyermekes családok szolgáltatás igénybevételét is megkönnyíti.

A projekt tervezésébe a célcsoportok képviselőit vontuk be (lakosok,képviselők,dolgozók,környező települések elöljárói).Felkértük őket az igényeik ismertetésére, a prioritások meghatározására.

A fejlesztés részletes szakmai tartalma:

1.A fejlesztésekben élen járó Oszkói önkormányzat évek óta tervezi és keresi a lehetőséget a leromlott, műszakilag elavult, korszerűtlen orvosi rendelő felújítására. Az előkészítő tevékenységek 2008. májusában indultak igényfelméréssel és a műszaki tervdokumentáció elkészítésével, a jogerő építési engedély megszerzésével. Nyertes pályázati lehetőség hiányában már önerőből elvégezték a legszükségesebb beavatkozásokat (tető felújítása, vízelvezető rendszer rekonstrukciója). Az időközben módosult OTÉK miatt az engedély módosítása vált szükségessé és ezzel egyidejűleg telekalakítási eljárást is le kell bonyolítani a teljes akadálymentesítés érdekében.  Jelen pályázat beadásához a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére külső szervet kért fel az önkormányzat.

2.A projekt megvalósításának lépései:

I. Projekt előkészítés (2008. május 2.-2010. január 29.) tevékenységei: tervezés, engedélyeztetés, telekalakítási eljárás elindítása, megvalósíthatósági tanulmány és igényfelmérés készítése, pályázat benyújtása

II. Megvalósítás szakasza (2010. június 1-2011. június 30.)

II.1.: Szolgáltatások beszerzése (2010. június 1-15.) tevékenységek: műszaki ellenőr, projektmenedzsment, kommunikációs tanácsadás, kivitelező kiválasztása

II.2.: Kivitelezés (2010.június 15.-2011. május 30.) tevékenységek: Nyílászárók cseréje, helyiségek kialakítása, gépészeti munkák, orvosi rendelő és kiszolgáló helyiségek felújítása. Akadálymentesítés tevékenységei (rámpa, info kommunikáció). Külső járulékos munkák (parkoló, parkosítás).

II.3.: Eszközbeszerzés (2011. április 15.-május 30) tevékenységek: orvosi eszközök és bútorzat beszerzése

III. Használatbavétel engedély megszerzése, záró rendezvény lebonyolítása (2011. június  1- június 30.) tevékenységek: szakhatósági szemlék, engedély kiadása

IV. Projektzárás (2011. június 30-2011. július 30.) mely a ZPEj benyújtásával végződik.

3.A megvalósítás és fenntartás során szigorú jogszabályi követelményeknek kell megfelelni, mind az építésnél, mind a projektmenedzsment terén.  A kívánt szakmai színvonal biztosítását a projekt végrehajtás során a megfelelően kiválasztott külső szolgáltatók és a Körjegyzőségi Hivatal munkatársainak felügyelete garantálja.

4.A projekt menedzsment jártasságát és tapasztalatát a pályázathoz mellékelt szakmai önéletrajzok bizonyítják. Mind a Körjegyzőségi Hivatal dolgozóinak, mind a külső szervezetnek megfelelő referenciái és tapasztalatai vannak építési beruházások terén.

5.A projekt keretén belül fejlesztett beruházás többletértékei:

– teljes körű akadálymentesítés: épület akadálymentesítése (parkoló, rámpa, MS WC), infokommunikációs akadálymentesítés

– környezetvédelemi többletértékek: energiatakarékos fogyasztók, kondenzációs gázkazán, jól hőszigetelő ablakok, ezáltal a károsanyag kibocsátás csökken

6.Eszközbeszerzés ismertetése

Orvosi eszközök:

EKG készülék hord táskával: 3-6 csatornás, kijelzővel, 110 mm leporelló papírral, magyar nyelvű szoftverrel, 60 EKG memóriával. A praxis vállalja 5 éven keresztül, évente a sürgősségi ellátás vizsgával egybekötött továbbképzést.

Defibrillátor: konfigurációs lehetőség, CPR protokoll, ADAPTIV™ bifázisú technológia energiatartománya 360 joule-ig terjed.

Orvosi vizsgáló lámpa: energiatakarékos izzóval

Kettesy-féle látásvizsgáló tábla: Kétoszlopos; falra szerelhető, belső megvilágítással; betűs, számos, 3-, illetve 5 méterről nézhető

Otoszkóp: elemes nyél, fiber optic megvilágítás

Testzsírmérő: Testsúlymérés 150 kg-ig 8 szenzoros technológia mindkét kézhez és lábfejhez az egész test méréséhez. Klinikailag validált orvostechnikai eszköz.

Mini Doppler készülék: Doppeler elvet alkalmazza a véráramlás sebességének meghatározására. (Rekorder kimenet 500mV/kHz,többféle vizsgálati frekvencia: 2, 4, 5, 8, és 10 MHz)

Bútorzat, berendezés: az elvárt színvonalú szolgáltatáshoz szükséges várótermi bútorzat, egészségfejlesztés célját szolgáló táblák, higiénés követelményeknek való megfelelés, orvosi rendelő bútorzata.